Giá trị a để các hàm số fx=2x+1−1xx+1,khi   x≠0a,khi   x=0  liên tục tại điểm x=0 là

Câu hỏi: Giá trị a để các hàm số fx=2x+1−1xx+1,khi   x≠0a,khi   x=0  liên tục tại điểm x=0 là A. 1 Đáp án chính xác B. 2 C. 3 D. 4 Trả lời: Ta có limx→02x+1−1xx+1=limx→02x+12x+1+1=1 Suy ra a=f0=1 thì hàm số liên tục tại điểm x=0  ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin