Giả sử x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận x1, x2 là hai giá trị khác nhau của x và y1, y2 là hai giá trị của y .  Tìm x1, y1 biết: y1 – x1 = -7 , x2 = -4 , y2 = 3

Câu hỏi: Giả sử x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận x1, x2 là hai giá trị khác nhau của x và y1, y2 là hai giá trị của y .  Tìm x1, y1 biết: y1 – x1 = -7 , x2 = -4 , y2 = 3 A. x1=−28;y1=21 B. x1=−3;y1=4 C. x1=−4;y1=3 D. x1=4;y1=−3 Đáp án chính xác Trả lời: Vì x và y là hai đại lượng …
Hoc tap online
Author: admin