Chia 117 thành ba phần tỉ lệ thuận với 3 ; 4; 6 . Khi đó phần lớn nhất là số:

Câu hỏi: Chia 117 thành ba phần tỉ lệ thuận với 3 ; 4; 6 . Khi đó phần lớn nhất là số: A. 36 B. 54 Đáp án chính xác C. 27 D. 45 Trả lời: Chia 117 thành ba phần x;y;z (0 < x;y;z < 117) với tỉ lệ thuận 3;4;6Ta có: x3=y4=z6=x+y+z3+4+6=11713=9Do đó: x=9.3=27;y=9.4=36;z=9.6=54Phần …
Hoc tap online
Author: admin