Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số (y = frac{{2 – x}}{{x + 3}}?) 

Câu hỏi: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số (y = frac{{2 – x}}{{x + 3}}?)  A. (x = – 3.) Đáp án chính xác B. (y = – 1.) C.(y = – 3.) D. (x = 2.) Trả lời: Tập xác định: (D = mathbb{R}backslash left{ { …
Hoc tap online
Author: admin