Đổi mới lớp học thông qua nghiên cứu bài học

Đổi mới lớp học thông qua nghiên cứu bài học là một dự án mạng giáo dục của APEC nhằm mục đích nâng cao chất lượng Giáo dục Toán thông qua việc sử dụng Nghiên cứu Bài học (Lesson Study). Các mục tiêu của dự án là:

  • Chia sẻ các tiếp cận của Nghiên cứu Bài học để có phương pháp cải thiện chất lượng giáo dục nói chung;
  • Thu thập và chia sẻ các video và các kế hoạch bài học minh chứng cho những thực hành dạy học tốt trong toán;
  • Phát triển mạng lưới hợp tác về Nghiên cứu Bài học giữa các nền kinh tế thành viên; và
  • Sử dụng tiếp cận Nghiên cứu Bài học để phát triển thực hành dạy học đổi mới trong nhiều lĩnh vực, bao gồm: Tư duy toán, Truyền thông toán, Đánh giá, Tổng quát hóa.
Masami Isoda & Shizumi Shimizu (Đại học Tsukuba, Nhật) và Maitree Inprasitha, Suladda Loipha (Đại học Khon Kaen, Thái Lan) là những người giám sát dự án. Akihiko Takahashi (Đại học DePaul, Mỹ) chỉ đạo Nhóm đặc trách dự án thí điểm: Wiki cho Nghiên cứu Bài học.
Như là một phần của dự án, các hội thảo đã được tổ chức bởi các nền kinh tế thành viên của APEC để thảo luận những chủ để đổi mới quan trong của Nghiên cứu Bài học như là Toán và tư duy Toán, thông tin, đánh giá và tổng quát hóa.