Đồ thị hàm số y=65x không đi qua điểm

Câu hỏi: Đồ thị hàm số y=65x không đi qua điểm A.M 1;65 B. N (5;6) C. Q (-10;-12) D. P (-1;6)  Đáp án chính xác Trả lời: Thay P (-1;6) vào đồ thị hàm số y=65x ta thấy 6=65.(−1)⇒6=−65(vô lí) nên đồ thị hàm số y=65x không đi qua P (-1;6) Đáp án cần chọn là D ====== **** mời các …
Hoc tap online
Author: admin