Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 8 giờ. Hỏi 8 người (với cùng năng suất như thế ) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ?

Câu hỏi: Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 8 giờ. Hỏi 8 người (với cùng năng suất như thế ) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ? A. 2 B. 3 Đáp án chính xác C. 4 D. 5 Trả lời: Gọi thời gian 8 người làm cỏ cánh đồng hết x ( …
Hoc tap online
Author: admin