Điều kiện xác định của phương trình x2x+1+x+13+x=0 là:

Câu hỏi: Điều kiện xác định của phương trình x2x+1+x+13+x=0 là: A. x≠−12 hoặc x≠3 B. x≠−12 và x≠–3 Đáp án chính xác C. x≠−12 D. x≠–3 Trả lời: Đáp án Bx2x+1+x+13+x=0, điều kiện x≠−12,x≠−3 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin