Điền vào chỗ trống.Nếu hai góc đối đỉnh thì ….

Câu hỏi: Điền vào chỗ trống.Nếu hai góc đối đỉnh thì …. A. hai góc đó có tổng số đo bằng 180°; B. hai góc đó có tổng số đo bằng 90o; C. hai góc đó bằng nhau; Đáp án chính xác D. hai góc đó không bằng nhau. Trả lời: Đáp án đúng là: …
Hoc tap online
Author: admin