Điền từ thích hợp vào chỗ trống.Cho hình vẽ, biết a, b, c là ba đường thẳng song song.Tính C1^?  D2^?

Câu hỏi: Điền từ thích hợp vào chỗ trống.Cho hình vẽ, biết a, b, c là ba đường thẳng song song.Tính C1^?  D2^? Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin