Các số nguyên nào biểu diễn các đại lượng sau:a) Đỉnh núi Phan – xi – păng cao 3 147, 3m;b) Độ sâu của đáy sông Sài Gòn là 20m;c) Bác An đang nợ 2 triệu đồng.

Câu hỏi: Các số nguyên nào biểu diễn các đại lượng sau:a) Đỉnh núi Phan – xi – păng cao 3 147, 3m;b) Độ sâu của đáy sông Sài Gòn là 20m;c) Bác An đang nợ 2 triệu đồng. Trả lời: a) Độ cao củ đỉnh núi Phan – xi – păng được biểu diễn …
Hoc tap online
Author: admin