Điền số thích hợp vào ô trống:Sợi dây thứ nhất dài 52,5m, sợi dây thứ hai dài bằng 110 sợi dây thứ nhất.Vậy hai sợi dây dài tất cả … mét.

Câu hỏi: Điền số thích hợp vào ô trống:Sợi dây thứ nhất dài 52,5m, sợi dây thứ hai dài bằng 110 sợi dây thứ nhất.Vậy hai sợi dây dài tất cả … mét. A. 47,25 B. 42,75 C. 55,77 D. 57,75 Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án DSợi dây thứ hai dài số mét …
Hoc tap online
Author: admin