Điền đáp án đúng vào ô trống:Diện tích hình tròn có đường kính d = 18,6dm là … dm2(viết kết quả gọn nhất)

Câu hỏi: Điền đáp án đúng vào ô trống:Diện tích hình tròn có đường kính d = 18,6dm là … dm2(viết kết quả gọn nhất) Trả lời: Bán kính hình tròn đó là:18,6 : 2 = 9,3 (dm)Diện tích hình tròn có bán kính 9,3dm là:9,3 x 9,3 x 3,14 = 271,5786 (dm2)Vậy đáp án …
Hoc tap online
Author: admin