Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:Số 385716 gồm: …… trăm nghìn, …… chục nghìn, …… nghìn, ……trăm, chục, 6 đơn vị

Câu hỏi: Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:Số 385716 gồm: …… trăm nghìn, …… chục nghìn, …… nghìn, ……trăm, chục, 6 đơn vị Trả lời: Hướng dẫn giải:Số 385716 gồm: 3 trăm nghìn, 8 chục nghìn, 5 nghìn, 7 trăm, 1 chục, 6 đơn vịNên các số cần điền là: 3, 8, 5, 7, …
Hoc tap online
Author: admin