Điểm B (-2;6) không thuộc đồ thị hàm số

Câu hỏi: Điểm B (-2;6) không thuộc đồ thị hàm số A. y = -3x B. y = x+8 C. y = 4-x D. y=x2 Đáp án chính xác Trả lời: Ta thấy 6≠(−2)2=4 nên B (-2;6) không thuộc đồ thị hàm số y=x2 Đáp án cần chọn là D ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên …
Hoc tap online
Author: admin