Đề thi mẫu HK1 Toán lớp 10 – số 10

Đề bài Câu 1 : Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên? A. (y =  – {x^2} + 2x – 3). B. (y =  – {x^2} + 4x – 3). C. (y = {x^2} – 4x + 3). D. (y = {x^2} – 2x – 3). Câu 2 : Bảng biến thiên của hàm số (y =  – […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin