Đề thi HK1 môn Toán 10 CTST năm 2022-2023 Trường THPT Lương Thế Vinh

  Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?  A. (forall x in mathbb{R},,x le {x^2})                          B. (forall x in mathbb{R},,,left| x right| < 3 Leftrightarrow x < 3)                        …
Hoc tap online
Author: admin