Đề thi giữa HK1 môn Toán 9 năm 2022-2023 Trường THCS Trần Cao Vân

  Câu 1: Điêu kiện có nghĩa của biểu thức (frac{x}{{sqrt {x – 2} }} + frac{{sqrt {{x^2} + 1} }}{{x – 3}}) là  A. ({x ne 3}) B. ({x > 2})  C. (xinmathbb{R})  D. (left{ {begin{array}{*{20}{l}} {x > 2}\ {x ne 3} end{array}} right.)  Câu 2: (frac{{x + 1}}{{sqrt {2 – x} }}) có nghĩa khi : …
Hoc tap online
Author: admin