Đề thi giữa HK1 môn Toán 8 năm 2022-2023 Trường THCS Lê Văn Tám

  Câu 1: Kết quả của phép tính (left( {a{x^2} + bx-c} right).2{a^2}x) bằng A. 2a4x3 + 2a2bx2 – 2a2cx  B. 2a3x3 + bx – c  C. 2a4x2 + 2a2bx2 – a2cx  D. 2a3x3 + 2a2bx2 – 2a2cx  Câu 2: Chọn câu sai. A. Giá trị của biểu thức ax(ax + y) tại x = 1; y = 0 là a2.  B. …
Hoc tap online
Author: admin