Đề thi, đáp án thi Học sinh giỏi Môn Toán Hải Dương 2011 – 2012

Đáp án Đề thi Học sinh giỏi Hải Dương năm học 2011 – 2012 môn Toán (hướng dẫn chấm và thang điểm).
Link
Download