Đề thi đáp án Lý khối A cao đẳng 2010

Đề lý cao đẳng khối A năm 2010: Tải về mã 794 và đáp án

Đề mã 572

Đáp án mã lý 794:

STT mã đề 794
  1. 1
A
  1. 2
A
  1. 3
C
  1. 4
B
  1. 5
C
  1. 6
C
  1. 7
B
  1. 8
D
  1. 9
B
10. D
11. D
12. B
13. B
14. C
15. D
16. C
17. B
18. C
19. B
20. A
21. A
22. C
23. A
24. A
25. B
26. B
27. D
28. C
29. B
30. D
31. C
32. D
33. D
34. C
35. D
36. D
37. B
38. A
39. D
40. C
41. C
42. B
43. D
44. D
45. C
46. A
47. D
48. C
49. A
50. C
51. C
52. B
53. D
54. D
55. B
56. D
57. A
58. B
59. C
60. D