ĐỀ THAM KHẢO THI GHK2 TOÁN LỚP 8 – ĐỀ 4

Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 8 – Đề số 4 có lời giải chi tiết   Đề bài Câu 1. Kết quả của phép nhân (left( {{x^2} – x + 1} right)left( {x + 1} right)) là A. ({x^3} – 1)                               B. ({x^3} + 1) C. ({x^3} – 3{x^2} + 3x – 1)         …

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin