Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 12 năm 2022 – 2023

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2022-2023 MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Tìm tập giá trị của hàm số (y=frac{x-1}{x-2}). A. (left( -infty ,;,2 right)) B. (Rbackslash left{ 2 right}) C. (Rbackslash left{ 1 right}) D. (left( -infty ,;,+infty  right)) Câu 2: Hàm số (y=frac{x+1}{x-3}) có […]
Hoc tap online
Author: admin