[Đề GK1-Toán 9] So sánh hai số (5sqrt3) và ​(4sqrt5)

Câu hỏi: So sánh hai số (5sqrt3) và (4sqrt5) A. ( 5sqrt 3 > 4sqrt 5 ) B. ( 5sqrt 3 = 4sqrt 5 )  C. ( 5sqrt 3 ge 4sqrt 5 )  D. ( 5sqrt 3 < 4sqrt 5 )  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Ta có: (begin{array}{*{20}{l}} {5sqrt 3  = sqrt {{5^2}.3}  = sqrt {25.3}  = sqrt …
Hoc tap online
Author: admin