[Đề GK1-Toán 9] Hãy tính tổng các nghiệm của phương trình ​( sqrt {3{x^2} – 3x – 4} = sqrt {3x + 5})

Câu hỏi: Tính tổng các nghiệm của phương trình ( sqrt {3{x^2} – 3x – 4} = sqrt {3x + 5})  A. 2 B. 3 C. 1 D. 0 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A ĐKXĐ: (begin{array}{l} left{ begin{array}{l} 3{x^2} – 3x – 4 ge 0\ 3x + 5 ge 0 end{array} right. to left{ …
Hoc tap online
Author: admin