[Đề GK1-Toán 9] Hãy giải phương trình: ​( sqrt {{x^2} – 8x + 16} = 2)

Câu hỏi: Giải phương trình: ( sqrt {{x^2} – 8x + 16} = 2) A. S={2;6}  B. S={-2;6}  C. S={1;6}  D. S={-1;6}  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A (begin{array}{l} sqrt {{x^2} – 8x + 16} = 2\ Leftrightarrow sqrt {{{(x – 4)}^2}} = 2 Leftrightarrow |x – 4| = 2 Leftrightarrow left[ begin{array}{l} x – …
Hoc tap online
Author: admin