[Đề GK1-Toán 9] Đưa thừa số ​( sqrt {144{{left( {3 + 2a} right)}^4}} ) ra ngoài dấu căn ta được?

Câu hỏi: Đưa thừa số ( sqrt {144{{left( {3 + 2a} right)}^4}} ) ra ngoài dấu căn ta được? A. ( 12{left( {3 + 2a} right)^4})  B. ( 144{left( {3 + 2a} right)^2})  C. (-12{left( {3 + 2a} right)^2})  D. ( 12{left( {3 + 2a} right)^2})  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Ta có: ( sqrt {144{{left( {3 + 2a} …
Hoc tap online
Author: admin