[Đề GK1-Toán 8] Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của CD, AB. Đường chéo BD cắt AI, CK theo thứ tự ở E, F. Chọn khẳng định đúng.

Câu hỏi: Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của CD, AB. Đường chéo BD cắt AI, CK theo thứ tự ở E, F. Chọn khẳng định đúng.  A. DE = FE; FE > FB B. DE = FE = FB C. DE > FE; EF = FB …
Hoc tap online
Author: admin