[Đề GK1-Toán 10] Tam giác ABC có ba cạnh lần lượt là: 2, 3, 4. Góc nhỏ nhất của tam giác có côsin bằng bao nhiêu?

Câu hỏi: Tam giác ABC có ba cạnh lần lượt là: 2, 3, 4. Góc nhỏ nhất của tam giác có côsin bằng bao nhiêu? A. (frac{{sqrt {15} }}{8})  B. (frac{7}{8})  C. (frac{1}{2})  D. (frac{{sqrt {14} }}{8})  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Góc nhỏ nhất ứng với cạnh đối diện có độ …
Hoc tap online
Author: admin