[Đề GK1-Toán 10] Tam giác ABC có B C = 5 √ 5 , A C = 5 √ 2 , A B = 5 BC=55,AC=52,AB=5 . Số đo góc ˆ A A^ là:

Câu hỏi: Tam giác ABC có (BC = 5sqrt 5 ,AC = 5sqrt 2 ,AB = 5). Số đo góc (widehat A) là: A. 30°  B. 45°  C. 120° D. 135°  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Áp dụng hệ quả định lí côsin trong tam giác ABC ta có: (begin{array}{l} cos A = frac{{A{B^2} + …
Hoc tap online
Author: admin