Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số phân biệt lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6?

Câu hỏi: Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số phân biệt lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6? A. 360                          B. 6                              C. 720                          Đáp án chính xác D. 1 Trả lời: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được 6! …
Hoc tap online
Author: admin