Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau sao cho trong mỗi số có đúng 3 chữ số chẵn và 3 chữ số lẻ?

Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau sao cho trong mỗi số có đúng 3 chữ số chẵn và 3 chữ số lẻ? A. (72000).                 B.  (60000).                                        C.  (68400).                                        D.  (64800). Lời giải Có 5 chữ số tự nhiên chẵn, trong đó có chữ số 0. Có 5 chữ số […]
Hoc tap online
Author: admin