Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số giống nhau chia hết cho 5

Câu hỏi: Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số giống nhau chia hết cho 5 Trả lời: Số tự nhiên có hai chữ số giống nhau và chia hết cho 5 là 55. Vậy chỉ có duy nhất 1 số tự nhiên như thế ====== **** mời các bạn xem câu tiếp …
Hoc tap online
Author: admin