Cho tam giác ABC có AH là đường trung trực của đoạn thẳng BC và H nằm trên đoạn thẳng BC. Cho góc BAC^=70o . Tính số đo góc ABC^ .

Câu hỏi: Cho tam giác ABC có AH là đường trung trực của đoạn thẳng BC và H nằm trên đoạn thẳng BC. Cho góc BAC^=70o . Tính số đo góc ABC^ . A. 60°; B. 55°; Đáp án chính xác C. 40°; D. 50°. Trả lời: Hướng dẫn giải Đáp án đúng là: B …
Hoc tap online
Author: admin