Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) trong (left[ { – 2020;2020} right]) để phương trình (log left( {mx} right) = 2log left( {x + 1} right)) có nghiệm duy nhất?

Câu hỏi: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) trong (left[ { – 2020;2020} right]) để phương trình (log left( {mx} right) = 2log left( {x + 1} right)) có nghiệm duy nhất? A.2020. B.4040. C.2021. Đáp án chính xác D.4041. Trả lời: Phương trình đã cho tương đương với (left{ begin{array}{l}mx …
Hoc tap online
Author: admin