Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán (thang điểm 20). Kết quả sau kì thi được thống kê như sau: Điểm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tần số tương đối 0,01 0,01 0,03 0,05 0,08 0,13 0,19 0,24 0,14 0,10 0,02 Tìm số điểm trung bình của 100 học sinh tham dự kì thi.

Câu hỏi: Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán (thang điểm 20). Kết quả sau kì thi được thống kê như sau: Điểm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tần số tương đối 0,01 0,01 0,03 0,05 0,08 0,13 0,19 0,24 0,14 0,10 0,02 Tìm …
Hoc tap online
Author: admin