Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n, ta có 102n + 1 + 1 chia hết cho 11.

Câu hỏi: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n, ta có 102n + 1 + 1 chia hết cho 11. Trả lời: Ta chứng minh bằng quy nạp theo n. Bước 1. Với n = 0 ta có 102.0 + 1 + 1 = 11 ⁝ 11.                                          Như vậy khẳng định đúng cho …
Hoc tap online
Author: admin