Chứng minh các bất đẳng thức sau: ab23=1bab3 b≠0

Câu hỏi: Chứng minh các bất đẳng thức sau: ab23=1bab3 b≠0 Trả lời: ab23=abb33=1bab3 b≠0Vế trái bằng vế phải nên đẳng thức được chứng minh. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin