Chọn câu có khẳng định đúng: Chọn cặp phương trình tương đương.

Câu hỏi: Chọn câu có khẳng định đúng: Chọn cặp phương trình tương đương. A. x = –1 và x(x + 1) = 0 B. 5x – 2 = 3x + 4 và 2x = 2 C. 5(2x + 3) = 0 và 3(2x + 3) = 0 Đáp án chính xác D. x2 – 4 = 0 và x = 2 Trả lời: Chọn C ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin