Cho vec tơ u→=1;−2;3. Khi đó:

Câu hỏi: Cho vec tơ u→=1;−2;3. Khi đó: A. u→=i→−2j→+3k→ Đáp án chính xác B. u→=i→+2j→+3k→ C. u→=i→−2j→−3k→ D. u→=j→−2i→+3k→ Trả lời: Ta có: u→=1;−2;3⇒u→=i→−2j→+3k→Đáp án cần chọn là: A ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin