Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm AB, BC, CD, DA. Khẳng định nào sau đây đúng.

Câu hỏi: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm AB, BC, CD, DA. Khẳng định nào sau đây đúng. Đáp án chính xác Trả lời: Chọn A. + Do M, N lần lượt là trung điểm của AB và BC nên MN là đường trung bình của tam …
Hoc tap online
Author: admin