Cho tập hợp A=2;3;5;8. Từ  tập A có thể lập bao nhiêu số tự nhiên x sao cho 400<x<600?

Câu hỏi: Cho tập hợp A=2;3;5;8. Từ  tập A có thể lập bao nhiêu số tự nhiên x sao cho 400<x<600? A. 32 B. 44 C. 4! D. 42 Đáp án chính xác Trả lời: Chọn đáp án DSố tự nhiên x có dạng abc¯ với a,b,c∈A.Vì 400<x<600 nên a=5Chọn  b có 4 cáchChọn c có 4 cáchSố số tự nhiên …
Hoc tap online
Author: admin