Cho tam giác ABC có trực tâm H, trọng tâm G và tâm đường tròn ngoại tiếp O. Chứng minh rằng ba điểm G, H, O cùng thuộc một đường thẳng.

Câu hỏi: Cho tam giác ABC có trực tâm H, trọng tâm G và tâm đường tròn ngoại tiếp O. Chứng minh rằng ba điểm G, H, O cùng thuộc một đường thẳng. Trả lời: Lời giải Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên [overrightarrow {OA} + overrightarrow {OB} + overrightarrow {OC} = …
Hoc tap online
Author: admin