Cho số phức w và hai số thực a, b. Biết rằng w+i và 2w-1 là hai nghiệm của phương trình z2+az+b=0. Tính tổng S=a+b.

Câu hỏi: Cho số phức w và hai số thực a, b. Biết rằng w+i và 2w–1 là hai nghiệm của phương trình z2+az+b=0. Tính tổng S=a+b. A. S=13. B. S=59. C. S=–13. D. S=–59. Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án cần chọn là: D ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin