Cho parabol P:y=ax2+bx+c a≠0. Xét dấu hệ số a  và biệt thức Δ khi (P) hoàn toàn nằm phía trên trục hoành.

Câu hỏi: Cho parabol P:y=ax2+bx+c a≠0. Xét dấu hệ số a  và biệt thức Δ khi (P) hoàn toàn nằm phía trên trục hoành. A. a>0, Δ>0; B. a>0, Δ<0; Đáp án chính xác C. a<0, Δ<0; D. a<0, Δ>0; Trả lời: Đáp án đúng là: B (P) hoàn toàn nằm phía trên trục hoành khi bề lõm hướng lên và đỉnh có tung độ …
Hoc tap online
Author: admin