Cho một tấm nhôm hình vuông có cạnh 6m. Người ta cắt ra một hình thang như hình vẽ. Tìm tổng x+y để diện tích hình thang EFGH đạt giá trị nhỏ nhất. 

Câu hỏi: Cho một tấm nhôm hình vuông có cạnh 6m. Người ta cắt ra một hình thang như hình vẽ. Tìm tổng x+y để diện tích hình thang EFGH đạt giá trị nhỏ nhất.  A.7 B.5 C.722 Đáp án chính xác D.42 Trả lời: Đáp án CTa có SEFGH  nhỏ nhất ⇔S=SΔAEH+SΔCGF+SΔDGH lớn nhất (do SΔBEF không đổi)⇒2S=2x+3y+6−x6−y=xy−4x−3y+361Ta …
Hoc tap online
Author: admin