Cho khối nón có đỉnh S, chiều cao bằng 8 và thể tích bằng (frac{{800pi }}{3}). Gọi A và B là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho AB = 12, khoảng cách từ tâm của đường tròn đáy đến mặt phẳng (SAB) bằng

Cho khối nón có đỉnh (S), chiều cao bằng 8 và thể tích bằng (frac{{800pi }}{3}). Gọi (A) và (B) là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho (AB = 12), khoảng cách từ tâm của đường tròn đáy đến mặt phẳng (left( {SAB} right)) bằng A. (8sqrt 2 ).  B. (frac{{24}}{5}).  C. (4sqrt […]
Hoc tap online
Author: admin