Cho khối lăng trụ đứng (ABC.A’B’C’) có đáy (ABC) là tam giác vuông cân tại B, AB = a. Biết khoảng cách từ A đến mặt phẳng (left( {A’BC} right)) bằng (frac{{sqrt 6 }}{3}a), thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

Cho khối lăng trụ đứng (ABC.A’B’C’) có đáy (ABC) là tam giác vuông cân tại (B), (AB = a). Biết khoảng cách từ (A) đến mặt phẳng (left( {A’BC} right)) bằng (frac{{sqrt 6 }}{3}a), thể tích khối lăng trụ đã cho bằng A. (frac{{sqrt 2 }}{6}{a^3}).  B. (frac{{sqrt 2 }}{2}{a^3}).  C. (sqrt 2 {a^3}).  D. […]
Hoc tap online
Author: admin