Cho khối lăng trụ có diện tích đáy (B = 3) và chiều cao (h = 2.) Thể tích khối chóp đã cho bằng

Câu hỏi: Cho khối lăng trụ có diện tích đáy (B = 3) và chiều cao (h = 2.) Thể tích khối chóp đã cho bằng A.3. B.12. C.2. D.6. Đáp án chính xác Trả lời: Thể tích khối lăng trụ (V = B.h = 3.2 = 6). Đáp án D ====== **** mời các …
Hoc tap online
Author: admin