Cho hình thang vuông ABCD. Có các kích thước như hình vẽ. Nối A với C được hai  hình tam giác là: ABC và ADC. Tính:           a.      Diện tích hình thang ABCD. b.     Diện tích hình tam giác ADC.   

Câu hỏi:  Cho hình thang vuông ABCD. Có các kích thước như hình vẽ. Nối A với C được hai  hình tam giác là: ABC và ADC. Tính:           a.      Diện tích hình thang ABCD. b.     Diện tích hình tam giác ADC.    Trả lời:                        Bài …
Hoc tap online
Author: admin